Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Skriftlig redogörelse

Den skriftliga redogörelsen är en rapport som redovisar det systematiska brandskyddsarbetet vid en verksamhet. Redogörelsen ligger sedan till grund för tillsynen som görs av Nerikes Brandkår.

I Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, kap 2 §3), som behandlar enskildas skyldigheter, står det: 

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. 

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Det är ägaren av en byggnad eller anläggning som är ansvarig för att inhämta de uppgifter som behövs, sammanställa dem och skicka till Nerikes Brandkår. 

De verksamheter som faller under kravet att lämna in en skriftlig redogörelse finns specificerade i MSB:sföreskrifter och allmänna råd angående skriftlig redogörelse. I det allmänna rådet finns dessutom ett förslag på vad den skriftliga redogörelsen ska innehålla.

Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 >

Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet >

Skriftlig redogörelse av brandskydd - formulär >

När, var och hur?

Det är kommunen som bestämmer hur ofta den skriftliga redogörelsen ska lämnas in. Någon fast frist för återkommande inlämnade finns inte, men en ny redogörelse ska lämnas in till Nerikes Brandkår om förändringar sker inom fastigheten och/eller verksamheten som påverkar brandskyddet. Sådana förändringar kan vara såväl organisatoriska som tekniska t.ex. vid:

  • ägarbyte
  • utvidgning/minskning av verksamheten
  • förändring av personantal
  • ombyggnationer
  • begäran om utskänkningstillstånd etc.

Fastighetsägaren är också skyldig att lämna in skriftlig redogörelse inom skälig tid om Nerikes Brandkår så begär det. 

Gör så här

Spara ned och fyll i blanketten för skriftlig redogörelse av brandskydd och skicka den med e-post som en bifogad fil till skydd@nerikesbrandkar.se 

Om du inte kan skicka blanketten med e-post kan du skriva ut den, fylla i och skicka per post till: 

Nerikes Brandkår
Olycksförebyggande avdelningen
Box 33600
701 35 Örebro

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-10-22

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016