Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler och verksamheter samt att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyller kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) .

Dummtbild

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap 2 §).

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §). 

Nerikes Brandkårs roll

På uppdrag av medlemskommunerna är det Nerikes Brandkår som utför tillsynerna enligt LSO och LBE. Vi har enligt lag rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov finns. 

Hur ofta gör vi tillsyn?

I lagen finns inga klara regler om hur ofta tillsyn ska genomföras på olika slags objekt. Nerikes Brandkår bedömer behovet utifrån den skriftliga redogörelsen och övrig kännedom om objektet. Oavsett om din byggnad omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eller inte, kan det bli aktuellt med tillsynsbesök från oss. 

Läs mer om skriftlig redogörelse för brandskyddet > 

Vad tittar vi på?

Vid en tillsyn kontrollerar vi både det byggnadstekniska och det organisatoriska brandskyddet (systematiskt brandskyddsarbete) samt brandfarliga eller explosiva varor om det hanteras i verksamheten. 

Om vi hittar mindre brister får verksamheten eller fastighetsägaren en tid på sig att rätta till felen innan vi gör en efterkontroll. Vid omfattande brister eller brister som kan innebära fara för människor förelägger vi åtgärder. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite. 

Vad kostar det?

Avgiften för tillsyn bestäms av vår politiska direktion. Avgiften består av en rörlig timkostnad och en fast inställelsekostnad som innefattar resor, handlingar och administrativa avgifter. 

Avgifter tillsyn >

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016