Sotning

Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. Den enskilde har dock möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning.

Vad säger lagen om sotningsverksamhet?

Sotningsverksamheten styrs av Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten inom utförs enligt bestämmelserna i lagen.

Uppdelning i sotning och brandskyddskontroll

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll, vid ett och samma tillfälle. Nu delas dessa båda moment upp, vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll görs med olika tidsintervall. Kommunen ska informera om hur ofta sotning ska göras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om frister för brandskyddskontroll, brandskyddskontrollens omfattning och behörighetskrav för de personer som utför brandskyddskontrollen.

Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, utöver de frister som MSB beslutat om. Det kan t.ex. vara aktuellt för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister.

Spisfläktar i bostadskök undantas

Fläktsystem (imkanaler) från bostadskök behöver inte längre sotas eller brandskyddskontrolleras. Imkanaler i restauranger och större kök omfattas dock fortfarande.

Möjligheter för den enskilde att sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är då att sotningen görs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen). Brandskyddskontrollen ska utföras av kommunen med hjälp av personer som uppfyller de behörighetskrav som framgår av Räddningsverkets föreskrifter.

Du som enskild person kan ansöka hos kommunen om att få sota själv. När kommunen behandlar ansökan ska man ta ställning till om sotningen kan utföras på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska också beakta anläggningens komplexitet, riskbilden, den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften. Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd.

Taxor

Frister

Utbildning

För att du ska få sota i ditt eget hus måste du genomgå utbildning i egensotning. Följ länken nedan för mer info.

Till våra kurser >

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0