Brandfarlig vara

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd från kommunen vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Nerikes Brandkår är den myndighet som handlägger dessa ärenden i kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora.

Brandfarliga varor är:

  • Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C.
  • Vätskor med en flampunkt under 100 °C
  • Brandreaktiva varor som anges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varför är det krav på tillstånd?

Syftet med lagens krav på tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 med tillhörande handbok >.

Föreståndare

Den som innehar tillstånd till hantering av brandfarlig vara är alltid ytterst ansvarig för hanteringen. En föreståndare ska alltid utses, i vissa fall (enmansföretag etc.) kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person.

  • En föreståndare ska verka för att hanteringen av de brandfarliga varorna bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och villkor.
  • Föreståndaren ska, med avseende på de varor som hanteras i verksamheten, ha nödvändig kunskap och erfarenhet samt i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Mer information till dig som är föreståndare/tillståndshavare >

Mer information

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns de lagar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.

Till MSB:s webbplats >

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0