Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Nytt tillstånd - vilka uppgifter krävs?

För att vi ska kunna behandla din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga behöver vi följande uppgifter.

 • Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som ska hanteras; såsom varans namn, mängd, brandklass, hanteringssätt etc.
 • Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi ska framgå.
 • Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.
 • Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska hanteras.
  För varje byggnad ska det framgå:
  • dess yttre utformning (fasadritning),
  • dess funktion och rummens funktioner,
  • uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass och
  • ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.
 • Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.
 • Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen).
 • Klassningsplaner
 • Uppgift om föreståndare.
 • Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten.

OBS!

För att tillståndet ska bli giltigt måste anläggningen avsynas innan den tas i bruk. Detta utförs av handläggaren till ärendet och sker efter att det i tillståndet eventuellt påpekade anmärkningar är åtgärdade. 

Det är anläggningsägarens ansvar att avsyning genomförs. Tid bokar du enklast genom att ringa din handläggare på Nerikes Brandkår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: