Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

För dig som ska bygga

Bygglovsärenden hanteras av kommunens byggnadsnämnd. Nerikes Brandkårs roll i byggprocessen är att medverka vid byggsamråd och vara kommunens sakkunnig i brandskyddsfrågor.

Dummtbild

Som en del i byggprocessen följer det byggnadstekniska brandskyddet. Det är beställaren eller byggherren som sätter nivån för brandskyddet i en byggnad. Det innebär att du som privatperson är byggherre om du bygger en fristående villa och att det är du som ska beskriva byggnadens brandskydd. 

Ska du installera solcellsanläggning?

I dagsläget har centrala myndigheter inte tagit fram heltäckande nationella regelverk för utformning av solcellsanläggningar. För att installationen inte ska påverka räddningspersonalens säkerhet och insatsmöjlighet på anläggningen/byggnaden krävs att brandskyddet beaktas vid projektering och installation. Nerikes Brandkår har därför tagit fram egna riktlinjer för detta som du kan ta del av via länken nedan.

Riktlinjer för utformning av solcellsanläggningar » Pdf, 602 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsdokumentation

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation (brandskyddsbeskrivning), och underlaget används som en del av projekteringen för byggnaden som helhet. Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer dokumentationen att vara mer eller mindre detaljerad. I Boverkets byggregler BFS 1993:57 lyder rådstexten: 

"Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandlings- installationens funktion vid brand och i förekommande fall beskrivning av de brandskyddstekniska installationerna samt plan för kontroll och underhåll". 

I stort finns det två sätt att dimensionera brandskyddet för en byggnad.

  1. Att använda den sk schablonmetoden, vilket innebär att dimensioneringen utgår från föreskrifter, råd och anvisningar från handböcker.
  2. Att brandskyddet utformas med så kallad alternativ utformning via beräkningar. Detta sätt väljs t.ex. för att få en större frihet att arkitektoniskt utforma vissa byggnader eller vid tekniska byten m.m. Beräkningar ska alltid kunna redovisas och utgå från omsorgsfullt valda ingående parametrar och beräkningsmodeller. Syftet är att kunna uppvisa att säkerheten blir minst lika bra som om schablonmetoden använts.

Nerikes Brandkår upprättar inga brandskyddsdokumentationer.

Vi hänvisar istället till marknadens brandkonsulter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: