Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler och verksamheter samt att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyller kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) .

Dummtbild

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap 2 §).

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §). 

Nerikes Brandkårs roll

På uppdrag av medlemskommunerna är det Nerikes Brandkår som utför tillsynerna enligt LSO och LBE. Vi har enligt lag rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov finns. 

Hur ofta gör vi tillsyn?

I lagen finns inga klara regler om hur ofta tillsyn ska genomföras på olika slags objekt. Nerikes Brandkår bedömer behovet av tillsyn, och hur ofta den ska ske, i varje enskilt fall. Bedömningen grundar sig på hur komplex byggnaden och verksamheten är, vilken status brandskyddet har, erfarenheter från tidigare tillsyner etc.

Vad tittar vi på?

Vid en tillsyn kontrollerar vi både det byggnadstekniska och det organisatoriska brandskyddet (systematiskt brandskyddsarbete) samt brandfarliga eller explosiva varor om det hanteras i verksamheten. 

Om vi hittar mindre brister får verksamheten eller fastighetsägaren en tid på sig att rätta till felen innan vi gör en efterkontroll. Vid omfattande brister eller brister som kan innebära fara för människor förelägger vi åtgärder. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite. 

Vad kostar det?

Avgiften för tillsyn bestäms av vår politiska direktion. Avgiften består av en rörlig timkostnad och en fast inställelsekostnad som innefattar resor, handlingar och administrativa avgifter. 

Avgifter tillsyn »


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: