Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Insatsplanering

Dagens samhälle är komplext och räddningstjänsten möter många olika byggnader, anläggningar och verksamheter i samband med räddningsinsatser.

För att räddningstjänsten och den egna personalen på plats ska ha bästa tänkbara förutsättningar att agera krävs förberedelser, planer och utbildning. Då kan en insatsplan vara ovärderlig för att personalen och räddningstjänsten så snabbt som möjligt ska kunna bryta olycksförloppet, minska konsekvenserna och säkra arbetsmiljön. Detta gäller särskilt för komplexa verksamheter och anläggningar eller företag med stora skyddsvärden.

Nyttan med en insatsplan

Arbetet med att ta fram planen ger en insikt om eventuella brister, ökad riskmedvetenhet och ett större medvetande för brandskyddsfrågor. Den färdiga insatsplanen kan dessutom användas vid verksamhetens utbildningar och övningar.

Ansvar för att upprätta en insatsplan

Den största nyttan med en insatsplan har verksamheten själv och det är därför rimligt att ansvaret för framtagande av en insatsplan ligger på verksamhetsutövaren. För att upprätta en bra insatsplan krävs kunskap om objektets byggnads- och brandtekniska utformning, aktiva och passiva brandskyddsinstallationer, riskkällor, skyddsvärda delar inom verksamheten etc.

Nerikes Brandkår säljer inte tjänsten att producera insatsplaner, men det finns konsulter i branschen att anlita om kompetens och tid saknas internt.

Insatsplanens innehåll

En insatsplan ska innehålla följande:

  • Information om byggnader, brandskydd, verksamheten, kontaktuppgifter och risker.
  • Ritningar, bilder med insatsinformation.
  • Information om hur tekniska skyddssystem fungerar och hanteras.
  • Vid behov även information om objektsspecifika typhändelser/scenarier.

Utformning av en insatsplan

För räddningstjänsten är det viktigt att insatsplanen som dokument håller sig till en enhetlig utformning då det är många individer i olika roller som ska kunna ta till sig informationen, ofta i mycket pressade situationer. Nerikes Brandkår rekommenderar därför att insatsplaner upprättas enligt Brandskyddföreningens rekommendation Insatsplan 2019.

Boken Insatsplan 2019 och en mall i CAD finns att beställa på Brandskyddsföreningens webbplats, www.brandskyddsforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den färdiga planen skickas till operativplanering@nerikesbrandkar.se, eller Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro.

Vilka verksamheter behöver en insatsplan?

Nedan redogör vi för exempel på objekt där en insatsplan skulle göra mycket stor nytta, utifrån en bedömning av räddningstjänstens möjlighet till en snabb och säker insats. Fler exempel än de som presenteras kan självklart vara aktuella.

1. Objekt där det finns betydande risker för räddningstjänstens personal.

Exempelvis: Undermarksanläggningar, transformatorstationer, elanläggningar, verksamheter som hanterar brandfarliga och/eller explosiva varor i större mängd, solcellsanläggningar, batterilager.

2. Komplexa byggnader och anläggningar.

Exempelvis: Sjukhus och större vårdinrättningar, anstalter, större samlingslokaler, längre tunnlar, köpcentrum, byggnader över åtta våningar, större hotell och kontorskomplex.

3. Kulturarv

Exempelvis: Byggnader med stort kulturvärde, tätbebyggda stadskärnor, kyrkor, muséer, byggnadsminnen.

4. Objekt där miljön kan påverkas allvarligt vid en händelse och innebära stora risker.

Exempelvis: Industrier, avfallsanläggningar, stora lagerbyggnader.

5. Objekt med samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur.

Exempelvis: El-, vatten- och värmeförsörjning, flygplatser, bangårdar.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för att ta emot information om att en insatsplan finns, var den förvaras och att den förs in i relevanta beslutsstöd. Framtagna insatsplaner ska delges Nerikes Brandkår i digital form samt finnas på lämpligt ställe ute i verksamheten (exempelvis i anslutning till brandförsvarstablån). Det åligger verksamhetsutövaren att hålla insatsplanen uppdaterad.

Räddningstjänsten kan rådfrågas inför och under framtagandet av insatsplanen. Som mottagande myndighet kan räddningstjänsten nyttjas till att granska insatsplanen för att se om den i sin utformning och innehåll skulle fungera tillfredsställande vid insats.

I vissa fall ska räddningstjänsten även engagera sig i processen att upprätta en insatsplan för ett specifikt objekt. Det gäller i första hand farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§ och vid mycket komplicerade och komplexa objekt.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: